Biro za ljudska prava Tuzla

image

Tradicionalna manifestacija u povodu međunarodnog dana ljudskih prava

Svake godine Volonteri Biroa za ljudska prava organizuju manifestaciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava - 10.12.

image

Partnerstva sa drugim organizacijama

U proteklih 20 godina Biro je ostvario veliki broj kontakata i sarađivao sa mnogim organizacijama u BiH i šire.

image

Maloljetničko pravosuđe

Biro za ljudska prava Tuzla kroz razne projektne aktivnosti od 2006. godine utiče na izgradnju sistema maloljetničkog pravosuđa u BiH.

image

Pravna pomoć i savjeti

Biro za ljudska prava Tuzla realizuje program besplatne pravne pomoći od 1995 godine.

 

  

29.08.2017. (TUZLA) S ciljem afirmacije odgojnih preporuka prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela te unaprijeđenja stanja po pitanju stvaranja uslova za njihovu primjenu u Tuzlanskom kantonu, Biro za ljudska prava je organizirao okrugli stol pod nazivom „Primjena odgojnih preporuka prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Tuzlanskom kantonu-pregled stanja i mogućnosti za unaprijeđenje“.

Iako su u prethodne dvije godine, od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, napravljeni značajni pomaci u smislu stvaranja uslova za primjenu odgojnih preporuka, još uvijek postoje veliki izazovi po pitanju njihove afirmacije te  promjene trenutnih praksi od strane svih nadležnih institucija i ustanova. Neki od razloga za takvu situaciju, kada je u pitanju iskustvo tužilaštva, odnose se na neispunjavanje uslova u toku postupka koji prethodi formalnom krivičnom postupku (osumnjičeni ne priznaje krivicu u cijelosti, oštećeni ne prihvata eventualno izvinjenje i slično). Isto tako je istaknuto da nedovoljna kapacitiranost Centara za socijalni rad, kao ustanova uključenih u pripremne postupke koji se vode protiv maloljetnih lica, ali isto tako i kao organa starateljstva zaduženih za provedbu i izvještavanje o realizaciji odgojnih preporuka, je jedan od razloga za njihovu veću primjenu u praksi.

Zaključeno je da je multisektorski pristup ključan za rješavanje pitanja maloljetničkog prestupništva, te da bi bilo korisno provesti mapiranje svih nadležnih ustanova i organizacija uključenih u provedbu odgojnih preporuka. Takva lista organizacija i institucija bi, zajedno sa Vodičima za provedbu odgojnih preporuka, predstavljala vrijedan alat tužilaštvima u njihovom izricanju.