Vijesti

Prezentacija rezultata programa sekundarne prevencije

27.06.2019. godine (TUZLA) Biro za ljudska prava, u sklopu UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“, koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, je organizirao prezentaciju rezultata programa sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja, provedenog u školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019 godini. Program je implementiran u saradnji sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona a uključivao je 14 osnovnih škola iz grada Tuzle i 3 opštine Tuzlanskog kantona (Gradačac, Gračanica i Kalesija).

Pored predstavljanja ključnih rezultata, dostignuća i izazova u primjeni pomenutog programa, ovaj skup je bio prilika i za razmjenu iskustava i dobrih praksi u radu sa djecom i porodicama u riziku kroz prikaz postojećih modela podrške koji se realiziraju u drugim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno je fokus diksusije bio i na mogućnostima integracije postojećih programa, a sve u cilju stvaranja funkcionalnog i održivog modela čija primjena bi trebala osigurati kontinuiranu podršku za sve uključene korisnike.

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona gdin. Nikola Čiča je istakao da Pedagoški zavod TK čvrsto stoji iza programa i daje punu podršku nastavku njegove realizacije. Održivost programa vidi u tome što je ovaj model fokusiran na jačanje kapaciteta stručnih timova škola i dugoročno osigurava kapacitirane stručnjake za pedagoški rad sa djecom. Za kraj, gdin. Čiča je istakao potrebu provedbe  programa u svim osnovnim školama u Tuzlanskog kantona.

Program sekundrane prevencije dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“.

Održani četvrti i peti trening za profesionalce iz Centara za mentalno zdravlje FBiH

Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, nastavlja sa provedbom  programa edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca Centara za mentalno zdravlje (CMZ) FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Četvrti, od pet modula edukacije, bio je orijentisan na praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku, te je posebna pažnja posvećena rizicima koje sa sobom nose visokokonfliktni razvodi i regulisanje međusobnih odnosa koji uključuju brigu o djeci.

Peti modul edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca iz Centara za mentalno zdravlje FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom, bio je orijentisan na  praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku. Posebna pažnja je bila posvećena prepoznavanju zlostavljanja djece sa osvrtom na forezinčki interviju te tretman djece sa iskustvom seksualnog zlostavljanja.

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske.

Održan treći trening za profesionalce iz Centara za manetalno zdravlje

Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, nastavlja sa provedbom  programa edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca Centara za mentalno zdravlje (CMZ) FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Treći, od pet modula edukacije, bio je orijentisan na praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku, dok je tema koordinacije sa drugim ustanovama i institucijama u postupku provedbe odgojne preporuke uključivala prikaz saradnje sa organima starateljstva, kao ključnim institucijama koje učestvuju u ovom procesu.

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske