Vijesti

Održana konferencija multisektorskih timova za zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom

28. i 29. 10.2019. godine u Sarajevu održana je konferencija multisektorskih timova za zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom. Pored mogućnosti za razmjenu iskustava i dostignuća u razvoju i provedbi lokalnih javnih politika usmjerenih na zaštitu prava djece u riziku i djece kontaktu sa zakonom, učesnici Konferencije su bili prilici da zajednički definišu održive modele multisektorske koordinacije koji će omogućiti nastavak rada nadležnih institucija i službi na unaprijeđenju pomenutih oblasti.

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Vladom Švicarske, te resornim ministarstvima i institucijama na državnom i entitetskom nivou. Projekat ima za cilj pružiti podršku jačanju sistema zaštite djece u kontaktu sa zakonom u BiH, sa posebnim fokusom na podršku primjeni alternativnih mjera i prevenciju maloljetničkog prestupništva. Biro za ljudska prava, kao partnerska organizacija, učestvuje u provedbi pomentuog projekta još od 2010. godine.

Održane edukativne radionice za stručne timove osnovnih škola u TK

 

25. i 26. septembar i 02. I 03. oktobar 2019 godine (Zlača Banovići) U saradnji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Biroa za ljudska prava, a u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“, održane su dvije edukativne radionice za stručne timove osnovnih škola iz Tuzlanskog kantona u svrhu upoznavanja sa programom sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja u školskoj 2019/2020 godini.

Programom je u prethodne dvije školske godine bilo obuhvaćeno 17 osnovnih škola iz Tuzle, Gračanice, Gradačca i Kalesije, te je na osnovu pozitivnih učinaka programa, Ministarstvo obrazovanja i nauke dalo saglasnost za nastavak njegove implementacije u svim osnovnim školama Tuzlanskog kantona.

Pored pregleda ključnih rezultata, dostignuća i izazova u primjeni pomenutog programa u prethodnom periodu, stručni timova škola su detaljno upoznati sa metodologijom i ključnim elementima programa. Ovaj skup je bio i prilika za predstavljanje koncepta ''Porodične grupne konferencije'' kao jednog od inovativnih modela podrške djeci i porodicama u riziku.

Na kraju je istaknuta važnost multisektorske saradnje i podrške djeci i porodicama u riziku kroz uspostavu referentnih timova na nivou lokalnih zajednica u kojima će program biti realiziran.

Program sekundrane prevencije dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske.

Prezentacija rezultata programa sekundarne prevencije

27.06.2019. godine (TUZLA) Biro za ljudska prava, u sklopu UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“, koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, je organizirao prezentaciju rezultata programa sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja, provedenog u školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019 godini. Program je implementiran u saradnji sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona a uključivao je 14 osnovnih škola iz grada Tuzle i 3 opštine Tuzlanskog kantona (Gradačac, Gračanica i Kalesija).

Pored predstavljanja ključnih rezultata, dostignuća i izazova u primjeni pomenutog programa, ovaj skup je bio prilika i za razmjenu iskustava i dobrih praksi u radu sa djecom i porodicama u riziku kroz prikaz postojećih modela podrške koji se realiziraju u drugim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno je fokus diksusije bio i na mogućnostima integracije postojećih programa, a sve u cilju stvaranja funkcionalnog i održivog modela čija primjena bi trebala osigurati kontinuiranu podršku za sve uključene korisnike.

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona gdin. Nikola Čiča je istakao da Pedagoški zavod TK čvrsto stoji iza programa i daje punu podršku nastavku njegove realizacije. Održivost programa vidi u tome što je ovaj model fokusiran na jačanje kapaciteta stručnih timova škola i dugoročno osigurava kapacitirane stručnjake za pedagoški rad sa djecom. Za kraj, gdin. Čiča je istakao potrebu provedbe  programa u svim osnovnim školama u Tuzlanskog kantona.

Program sekundrane prevencije dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“.