19.12.2016. (TRAVNIK) Danas je u prostorijama općinske uprave Općine Travnik potpisan Protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji s ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom u Općini Travnik.

Protokolom se predviđa uža saradnja svih relevantnih aktera u oblasti maloljetničkog pravosuđa, socijalne i zdravstvene zaštite, nevladinog sektora te općinske uprave. Osnovni principi protokola su najbolji interes djeteta i načelia zakonitosti i transparentnosti rada.  

Naime, u cilju efikasnog rada i saradnje, na lokalnom nivou je 2014. godine imenovana Radna grupa, kao multisektorsko radno tijelo, te je sačinjen Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Travnik za period 2015-2017. godine. 

Potpisnici Protokola odgovorni su za njegovo provođenje, a obavezuju se da će, iskorištavajući sva raspoloživa ovlaštenja i resurse, učestvovati u jačanju sistema prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera, kao i u zaštiti prava, interesa, integriteta, fizičkog i mentalnog zdravlja maloljetnika.

Protokol su potpisali predstavnici slijedećih institucija i organizacija: Općina Travnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Općinski sud u Travniku, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Travnik i Udruženje građana „Centar za edukaciju mladih“ Travnik. 

Koordinaciju saradnje između potpisnika Protokola vršiće Služba za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu i Služba za razvoj, privredu i vanprivredu općine Travnik.