01.06.2017. (ORAŠJE) S ciljem upoznavanja službenih ovlaštenih lica Posavskog kantona sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te unaprijeđenja njihovog znanja u oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, organizirao radionicu kojoj je prisustvovalo 20 policijskih službenika iz svih općina ovog kantona. Radionica je obuhvatila tri ciklusa edukacije iz ove oblasti a stručna predavanja su održana od strane g-dina Miralema Duranovića, inspektora za izvršenje krivičnih sankcija Federalnog ministarstva pravde, te sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu, g-đe Slavice Džaferović, čime je omogućena službena certifikacija polaznika edukacije za postupanje sa maloljetnicima u krivičnom postupku.   

Poseban dio edukacije odnosio se na procedure izricanja mjere policijskog upozorenja koje su predstavljene od strane Edine Memišević, inspektorice MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, a osvrt na specifičnosti psihološkog aspekta rada sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku predstavio je g-din Dejan Brkić, pedagog-psiholog u Odgojnom centru Tuzlanskog kantona. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela.  

Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva.