27-28.06.2017 SARAJEVO Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH, organizirao je dvodnevnu radionicu pod nazivom „Rad sa djecom u kontaktu sa zakonom“. Radionica je okupila stručne radnike, uposlene u Centrima za mentalno zdravlje i Klinikama za neuropsihijatriju u FBiH, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za rad sa djecom, naročito kada su u pitanju djeca i maloljetnici u kontaktu sa zakonom.

Poseban fokus je stavljen na ulogu zdravstvenog sektora u provedbi odgojnih preporuka prema maloljetnicima, te rad na prevenciji rizičnog ponašanja kod djece. Istovremeno su predstavljeni pozitivni zakonski propisi koji uređuju prava djece u kontaktu sa zakonom kao i različite metode i tehnike koje se koriste u radu sa djecom i mladima. Učesnici radionice su imali priliku razmjeniti iskustva vezana za specifičnosti i izazove u radu sa djecom u kontaktu sa zakonom kao i rizične faktore koji oblikuju dječija i adolescentna nasilna ponašanja. Zaključeno je da je, zbog kompleksnosti rada sa djecom, neophodno održavati kontinuitet u edukaciji stručnih radnika, te da taj rad mora uključivati sve relevantne institucije i službe, dostupne na niovu svake zajednice.

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.