U periodu april-maj 2018. Godine održani su sastanci radnih grupa u Travniku, Kozarskoj Dubici, Banja Luci i Doboju.

Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH, uz podršku Švicarske vlade i Švedske agencije za razvoj, nadležnih resornih ministarstava i institucija na državnom i entitetskom nivou, nastavljaju podršku jačanju sistema zaštite djece u sukobu i u kontaktu sa zakonom, sa posebnim fokusom na podršku primjene alternativnih mjera i prevencije maloljetničkog prestupništva.

Sastanci radnih grupa su održani u svrhu prezentacije aktivnosti u predhodnom periodu  koje se odnose na reviziju i usvjanaje Akcionog plana 2018-2019, aktivnosti primarne i sekundarne prevencije u školama  kao i stvaranje uslova za primjenu alternativnih mjera. Cilj sastanaka radnih grupa bio je i izrada operativnog plana juni-novembar 2018.

Održani sastanci radnih grupa predstavljaju planirane aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.