Kada se radi o Programu sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja  koji se provodi u tekućoj školskoj godini obuhvaćeno je 14. škola iz TK. Za sve učenike koji su dobili saglasnost roditelja popunjeni su upitinici kako od strane razrednog nastavnika tako i od strane učenika. Popunjeni upitnici su bili predmet statističke obrade i analize.

Za instrument koji je korišten za ranu identifikaciju rizika specifično je to da se vodilo računa o kvantitetu simptoma koji su prepoznati od strane učenika i nastavnika. To su simptomi koji upućuju na postojanje određenog rizika za nastanak nekog neprihvatljivog ponašanja.  Ti simptomi upućuju na to da bi se sa djetetom trebalo raditi na određeni način u zavisnosti od toga koje neprihvatljive oblike ponašanja mogu prouzrokovati ti simptomi.

Po zaprimljenim rezultatima stručni timovi škola uključenih u Program će pristupiti realizaciji radionica za učenike u Programu. Nakon realizovanog ciklusa radionica, učenici će biti u prilci popunjavajući upitnik procijeniti svoje ponašanje, što će omogućiti mjerljivost učinkovitosti realizovanih radionica.