Kada se radi o Programu sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja  koji se provodi u tekućoj školskoj godini obuhvaćeno je 14. škola iz TK. Za sve učenike koji su dobili saglasnost roditelja popunjeni su upitinici kako od strane razrednog nastavnika tako i od strane učenika. Popunjeni upitnici su bili predmet statističke obrade i analize.

Za instrument koji je korišten za ranu identifikaciju rizika specifično je to da se vodilo računa o kvantitetu simptoma koji su prepoznati od strane učenika i nastavnika. To su simptomi koji upućuju na postojanje određenog rizika za nastanak nekog neprihvatljivog ponašanja.  Ti simptomi upućuju na to da bi se sa djetetom trebalo raditi na određeni način u zavisnosti od toga koje neprihvatljive oblike ponašanja mogu prouzrokovati ti simptomi.

Po zaprimljenim rezultatima stručni timovi škola uključenih u Program će pristupiti realizaciji radionica za učenike u Programu. Nakon realizovanog ciklusa radionica, učenici će biti u prilci popunjavajući upitnik procijeniti svoje ponašanje, što će omogućiti mjerljivost učinkovitosti realizovanih radionica.

Realizovana prezentacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske