Vijesti

Održana radionica za policijske službenike

20.12.2016. (TUZLA) Biro za ljudska prava Tuzla, organizirao je radionicu za ovlaštene službene osobe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nazivom “Postupanje ovlaštenih službenih osoba sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom”. Radionica je održana 20.12.2016. godine u prostorijama ureda OSCE u Tuzli sa početkom u 9:00 sati. 

Četrdeset policijskih službenika iz svih 13 opština Tuzlanskog kantona, imalo je priliku unaprijediti znanja i steći nove vještine u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, sa naglaskom na izricanje policijskog upozorenja i psihološke aspekte djece u krivičnom postupku, bilo da se nađu u ulozi učinioca krivičnog djela, svjedoka ili žrtve. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane pomenutim Zakonom, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sistema na krivična djela  počinjena od strane maloljetnika, i kao takve predstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Po svojoj suštini, alternativne mjere promoviraju provedbu mjera odgojnog karaktera  unutar zajednice, kao alternativu izvršenju krivičnih sankcija kada su u pitanju najlakša krivična djela, a njihova svrha je dugoročna rehabilitacija i reintegracija djece i maloljetnika u društvo te odvraćanje maloljetnika od ponovnog činjenja krivičnih djela.

Radionica je, istovremeno, bila i prilika za razmjenu iskustava u proceduri izricanja policijskog upozorenja između ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutrašnjh poslova i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, čiji predstavnici su, kroz predavanja na radionici, prenijeli dobre primjere iz sopstvene prakse.    

Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa „Pravda za svako dijete“, provodi u 10 regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sistem pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva.

 

Potpisan protokol o saradnji u Travniku

19.12.2016. (TRAVNIK) Danas je u prostorijama općinske uprave Općine Travnik potpisan Protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji s ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom u Općini Travnik.

Protokolom se predviđa uža saradnja svih relevantnih aktera u oblasti maloljetničkog pravosuđa, socijalne i zdravstvene zaštite, nevladinog sektora te općinske uprave. Osnovni principi protokola su najbolji interes djeteta i načelia zakonitosti i transparentnosti rada.  

Naime, u cilju efikasnog rada i saradnje, na lokalnom nivou je 2014. godine imenovana Radna grupa, kao multisektorsko radno tijelo, te je sačinjen Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Travnik za period 2015-2017. godine. 

Potpisnici Protokola odgovorni su za njegovo provođenje, a obavezuju se da će, iskorištavajući sva raspoloživa ovlaštenja i resurse, učestvovati u jačanju sistema prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera, kao i u zaštiti prava, interesa, integriteta, fizičkog i mentalnog zdravlja maloljetnika.

Protokol su potpisali predstavnici slijedećih institucija i organizacija: Općina Travnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Općinski sud u Travniku, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Travnik i Udruženje građana „Centar za edukaciju mladih“ Travnik. 

Koordinaciju saradnje između potpisnika Protokola vršiće Služba za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu i Služba za razvoj, privredu i vanprivredu općine Travnik.

 

 

Dan ljudskih prava obilježen u Tuzli

 

Biro za ljudska prava Tuzla je i ove godine, po osamnaesti put obilježio Međunarodni dan ljudskih prava, 10.12.2016. godine. Program ovogodišnje manifestacije trajao je dva dana i uključivao je niz aktivnosti i sadržaja.


U četvrtak, 8.12. u Američkom kutku NUB „Derviš Sušić“ Tuzla održana je prezentacija organizacija koje se bave ljudskim pravima a koje su sarađivale na ovogodišnjoj manifestaciji. Prezentacija je bila namijenjena studentima i mladima zainteresiranim za volonitranje. Predstavljeni su progami i projekti na kojima rade Kameleon Youth Club, Tuzlanski otvoreni centar, European Students for Liberty, Multi i organizatora, Omladinski ogranak „Y“ Biroa za ljudska prava Tuzla.

U nastavku programa održana je javna tribina na temu „Pravo na slobodu u 21. vijeku“ u kojoj su učestvovali dr.sc. Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, i Admir Čavalić, asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učesnici tribine razgovarali su sa studentima tuzlanskih fakulteta o pravima i slobodama te njihovom položaju i uticajima koje na njih vrši savremeni način života. Razgovarano je i o ulozi države i ekonomije u obezbjeđivanju i aktivnom zalaganju za prava i slobode, te o migrantskoj krizi koja potresa Europu. Svi prisutni su se složili da je soboda važan aspekt današnjeg života ali da se svi relevantni akteri moraju više uključiti u rad i jače zalagati kako za pojedince, tako i za društvo.


 
    


Drugog dana programa, 9.12. održana je tradicionalna manifestacija na Korzu u kojoj su učešće uzeli učenici osnovnih i srednjih škola sa područja grada Tuzla. Oni su kreirali i izveli program za svoje roditelje, prijatelje i sve zainteresirane sugrađane. U toku programa nastupili su tuzlanski muzičari a učesnicima konkursa za likovne i literarne radove dodijeljene su i nagrade. Posebnu pažnju izmamili su i članovi udruženja roditelja djece ometene u razvoju „Malo srce“ sa svojim radovima.


Partneri i prijatelji ovogodišnje manifestacije bili su: UNCRO d.o.o. Tuzla, Menprom d.o.o. Tuzla, Pekara Hukić, JU Dom mladih Tuzla, Američki kutak, Kameleon Youth Club, Udruženje „Multi“, European Students for Liberty BiH, Tuzlanski otvoreni centar, Udruženje „Malo srce“ te caffe barovi Intermezzo i Queen. Medijski partner i ovogodišnje manifestacije bio je Radio Kameleon.