Vijesti

U Zenici održana radionica za policijske službenike

 

21.12.2016. (ZENICA) U prostorijama Gradske uprave Zenica danas je održana radionica “Postupanje ovlaštenih službenih osoba sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom”. Ovu radionicu Biro za ljudska prava organizuje u sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg provodi UNICEF a finansira Švicarska vlada i Švedska razvojna agencija. Radionici je prisustvovalo oko 50 ovlaštenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

Razmjena iskustva između ovlaštenih službenih lica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Tužilaštva ZDK kao i upoznavanje sa osnovnim procedurama i radnjama u sklopu izricanja mjere policijskog upozorenja, bila su okosnica radionice. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane pomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sistema na krivična djela  počinjena od strane maloljetnika, i kao takve predstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Po svojoj suštini, alternativne mjere promoviraju provedbu mjera odgojnog karaktera  unutar zajednice, kao alternativu izvršenju krivičnih sankcija kada su u pitanju najlakša krivična djela, a njihova svrha je dugoročna rehabilitacija i reintegracija djece i maloljetnika u društvo te odvraćanje maloljetnika od ponovnog činjenja krivičnih djela.

 

Ove aktivnosti Biro za ljudska prava nastavlja provoditi i u 2017. godini u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Održana radionica za policijske službenike

20.12.2016. (TUZLA) Biro za ljudska prava Tuzla, organizirao je radionicu za ovlaštene službene osobe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nazivom “Postupanje ovlaštenih službenih osoba sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom”. Radionica je održana 20.12.2016. godine u prostorijama ureda OSCE u Tuzli sa početkom u 9:00 sati. 

Četrdeset policijskih službenika iz svih 13 opština Tuzlanskog kantona, imalo je priliku unaprijediti znanja i steći nove vještine u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, sa naglaskom na izricanje policijskog upozorenja i psihološke aspekte djece u krivičnom postupku, bilo da se nađu u ulozi učinioca krivičnog djela, svjedoka ili žrtve. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane pomenutim Zakonom, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sistema na krivična djela  počinjena od strane maloljetnika, i kao takve predstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Po svojoj suštini, alternativne mjere promoviraju provedbu mjera odgojnog karaktera  unutar zajednice, kao alternativu izvršenju krivičnih sankcija kada su u pitanju najlakša krivična djela, a njihova svrha je dugoročna rehabilitacija i reintegracija djece i maloljetnika u društvo te odvraćanje maloljetnika od ponovnog činjenja krivičnih djela.

Radionica je, istovremeno, bila i prilika za razmjenu iskustava u proceduri izricanja policijskog upozorenja između ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutrašnjh poslova i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, čiji predstavnici su, kroz predavanja na radionici, prenijeli dobre primjere iz sopstvene prakse.    

Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa „Pravda za svako dijete“, provodi u 10 regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sistem pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva.

 

Potpisan protokol o saradnji u Travniku

19.12.2016. (TRAVNIK) Danas je u prostorijama općinske uprave Općine Travnik potpisan Protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji s ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom u Općini Travnik.

Protokolom se predviđa uža saradnja svih relevantnih aktera u oblasti maloljetničkog pravosuđa, socijalne i zdravstvene zaštite, nevladinog sektora te općinske uprave. Osnovni principi protokola su najbolji interes djeteta i načelia zakonitosti i transparentnosti rada.  

Naime, u cilju efikasnog rada i saradnje, na lokalnom nivou je 2014. godine imenovana Radna grupa, kao multisektorsko radno tijelo, te je sačinjen Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u općini Travnik za period 2015-2017. godine. 

Potpisnici Protokola odgovorni su za njegovo provođenje, a obavezuju se da će, iskorištavajući sva raspoloživa ovlaštenja i resurse, učestvovati u jačanju sistema prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera, kao i u zaštiti prava, interesa, integriteta, fizičkog i mentalnog zdravlja maloljetnika.

Protokol su potpisali predstavnici slijedećih institucija i organizacija: Općina Travnik, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Općinski sud u Travniku, Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Travnik i Udruženje građana „Centar za edukaciju mladih“ Travnik. 

Koordinaciju saradnje između potpisnika Protokola vršiće Služba za opću upravu i boračko-invalidsku zaštitu i Služba za razvoj, privredu i vanprivredu općine Travnik.