Vijesti

Održani sastanci radnih grupa

 U periodu april-maj 2018. Godine održani su sastanci radnih grupa u Travniku, Kozarskoj Dubici, Banja Luci i Doboju.

Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH, uz podršku Švicarske vlade i Švedske agencije za razvoj, nadležnih resornih ministarstava i institucija na državnom i entitetskom nivou, nastavljaju podršku jačanju sistema zaštite djece u sukobu i u kontaktu sa zakonom, sa posebnim fokusom na podršku primjene alternativnih mjera i prevencije maloljetničkog prestupništva.

Sastanci radnih grupa su održani u svrhu prezentacije aktivnosti u predhodnom periodu  koje se odnose na reviziju i usvjanaje Akcionog plana 2018-2019, aktivnosti primarne i sekundarne prevencije u školama  kao i stvaranje uslova za primjenu alternativnih mjera. Cilj sastanaka radnih grupa bio je i izrada operativnog plana juni-novembar 2018.

Održani sastanci radnih grupa predstavljaju planirane aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.

 

Revizija akcionih planova za regije Doboj, Banja Luka i Travnik

26-28.02.2018. (MOSTAR) S ciljem revidiranja lokalnih javnih politika u oblasti prevencije prestupništva mladih i promocije alternativnih metoda postupanja sa djecm i mladima u sukobu sa zakonom, te planiranja aktivnosti za naredni dvogodišnji period, Biro za ljudska prava je organizirao zajedničku radionicu multisektorskih timova iz Banja Luke, Doboja i Travnika.

Istaknuti su bitni pomaci u svim oblastima što se ogleda u znatnom smanjenju stope maloljetničkog prestupništva, boljoj saradnji i koordinaciji između institucija uključenih u rad sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom, pojačanim aktivnostima generalne prevencije prestupništva provedenim od strane nadležnih institucija i unaprijeđenim uslovima za primjenu alternativnih mjera, naročito kada je u pitanju jačanje kapaciteta profesionalaca uključenih u njihovu provedbu.

 Metodologija revizije Akcionih planova uključivala je grupni rad unutar svakog od multisektorskih timova te prezentacije rezultata revizije na plenarnom dijelu radionice. Kao finalni rezultat dvodnevne radionice, izrađeni su Akcioni planovi za period 2018-2019 godina koji su uključivali slijedeće strateške programe:

a)Jačanje kapaciteta obrazovnih institucija za provođenje mjera prevencije neprihvatljivog ponašanja djece

b) Razvijanje i implementiranje programa sekundarne prevencije

c) Unaprijeđenje rada sa djecom žrtvama, svjedocima i počiniocima krivičnih djela

d) Unaprijeđenje uslova za primjenu alternativnih mjera i promovisanje njihove svrhe

e) Jačanje kapaciteta za koordinaciju i provođenje aktivnosti iz Akcionih planova

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.

 

 

Predstavljanje Vodiča za primjenu odgojnih preporuka za predstavnike Tuzlanskog i Posavskog kantona

 21.09.2017. (TUZLA) Posljednja od šest prezentacija Vodiča za primjenu odgojnih preporuka održana je u Tuzli za predstavnike Centara i službi socijalne zaštite, kantonalnih tužilaštava i zavoda za pravnu pomoć, te drugih ustanova i nevladinih organizacija direktno uključenih u njihovu primjenu. Pored predstavljanja primarne svrhe Vodiča, 30 predstavnika pomenutih institucija i organizacija iz Tuzlanskog i Posavskog kantona imali su priliku dobiti više informacija o aktivnostima federalnog Ministarstva rada i socijalne politike po pitanju donošenja i primjene Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima i Pravilnika o uređivanju opštih i posebnih kriterija za izbog odgovarajućih preduzeća u kojima se može provoditi odgojna preporuka "uključivanje u rad, bez naknade, u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja". Istaknuta je važnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja svih institucija i ustanova na kantonalnom nivou, s ciljem stvaranja odgovarajućih uslova za primjenu odgojnih preporuka.

Tokom diskusije su navedeni pozitivni primjeri dobre prakse iz Unsko-sanskog kantona, u kojem su nadležne institucije, primarno tužilaštvo i organi starateljstva, pristupili dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, naročito kada je u pitanju korištenje svih raspoloživih resursa i stručnih kadrova koji postoje u zajednici, a koji omogućavaju primjenu odgojnih preporuka.

Učesnici su se složili da je potrebno nastaviti sa jačanjem kapaciteta, naročito organa starateljstva, te je dogovorena dalja saradnja i podrška kroz projekat kojeg zajednički provode Ministarstvo rada, sosijalne politike i povratka TK i Biro za ljudska prava.

Pomenuta prezentacija je jedna od aktivnosti koje Biro za ljudska prava provodi u okviru UNICEF projekta "Pravda za svako dijete", koji je podržan od strane Švicarske vlade i Švedske agencije za međunarodnu razvoj i saradnju.

 

.