Vijesti

Radionica u Kozarskoj Dubici

20.09.2016. (KOZARSKA DUBICA) U prostorijama Opštine Kozarska Dubica održana je radionica članova Radne grupe o izradi Poslovnika o radu grupe.

Poslovnik predstavlja mehanizam koordinacije i održivosti radne grupe. U Radnu grupu je izvršeno i dodatno uključivanje članova koji mogu doprinjeti i učestvovati u koordinaciji aktivnosti vezanih za maloljetničko pravosuđe. 

Sastanak Radne grupe u Travniku

15.09.2016. (TRAVNIK) Redovni kvartalni sastanak Radne grupe o maloljetničkom pravosuđu održan je danas u Travniku, u prostorijama Općine Travnik. Sastanku je prisustvovala većina članova Radne grupe.

Između dva sastanka radne grupe, najveći napredak je postignut u edukaciji i spremnosti policijskih službenika za izricanje mjere „policijsko upozorenje“. Također se radilo na saradnji opštinske uprave i nevladinog sketora u smislu realizacije i davanja preporuka za realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana a koje trebaju biti finansirane iz lokalnog budžeta.

Radna grupa je usvojila operativni plan rada za naredni kvartal. Fokus aktivnosti koje će biti finansirane iz grant sredstava UNICEF-a bit će razvijanje programa sekundarne prevencije i to kreiranje samog programa i edukacija relevantnih aktera za njegovo sprovođenje. Nakon realizacije ovog programa oočekuje se smanjenje broja djevce u riziju u Općini Travnik.

 

 

Sastanak Radne grupe u Banjoj Luci

09.09.2016. (BANJA LUKA) Redovni kvartalni sastanak Radne grupe o maloljetničkom pravosuđu održan je danas u Banjoj Luci, u prostorijama Centra za socijalni rad. Sastanku je prisustvovalo 12 članova Radne grupe.

U pauzi između dva sastanka realiziralo se niz aktivnosti iz Akcionog plana, prvenstveno vezanih za stvaranje uslova za provedbu vaspitne preporuke „uključivanje u rad bez naknade“. Istaknuta je i potreba opremanja prostorije u Poljoprivrednoj školi u kojoj bi boravili učenici putnici, odnosno opremi prostor sa odgovarajućom opremom i uređajima. U narednom periodu potrebno je ubrzati rad Radne grupe kako bi se realizirale aktivnosti u što većoj mjeri. 

Članovi Radne grupe će pokrenuti inicijativu za izmjene Zakona o osnovnom obrazovanju Republike Srpske u cilju omogućivanja uključivanja u redovne procese obrazovanja za sva maloljetna lica koja su bila spriječena da redovno pohađaju nastavu. Podršku ovoj inicijativi dala je i Gradska uprava Grada Banja Luka.

U narednim aktvinostima, Radna grupa će, zajedno sa predstavnicima Biroa za ljudska prava, organizirati radionicu na kojoj će biti usaglašen tekst Protokola o saradnji svih institucija uključenih u sekrtor maloljetničkog pravosuđa. Bit će kreiran i spisak svih institucija i preduzeća, kao i nevladinih organizacija koje će se uključiti u provedbu vaspitne preporuke „uključivanje u rad bez naknade“. Na kraju sastanka, Radna grupa je usvojila i operativni plan rada za naredni kvartal.