Vijesti

Edukativna radionica za predstavnike zdravstvenog sektora

27-28.06.2017 SARAJEVO Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva FBiH, organizirao je dvodnevnu radionicu pod nazivom „Rad sa djecom u kontaktu sa zakonom“. Radionica je okupila stručne radnike, uposlene u Centrima za mentalno zdravlje i Klinikama za neuropsihijatriju u FBiH, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta za rad sa djecom, naročito kada su u pitanju djeca i maloljetnici u kontaktu sa zakonom.

Poseban fokus je stavljen na ulogu zdravstvenog sektora u provedbi odgojnih preporuka prema maloljetnicima, te rad na prevenciji rizičnog ponašanja kod djece. Istovremeno su predstavljeni pozitivni zakonski propisi koji uređuju prava djece u kontaktu sa zakonom kao i različite metode i tehnike koje se koriste u radu sa djecom i mladima. Učesnici radionice su imali priliku razmjeniti iskustva vezana za specifičnosti i izazove u radu sa djecom u kontaktu sa zakonom kao i rizične faktore koji oblikuju dječija i adolescentna nasilna ponašanja. Zaključeno je da je, zbog kompleksnosti rada sa djecom, neophodno održavati kontinuitet u edukaciji stručnih radnika, te da taj rad mora uključivati sve relevantne institucije i službe, dostupne na niovu svake zajednice.

 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava provodi u 16 regija u Bosni i Hercegovini.        

      

Prezentacija Vodiča za provedbu odgojnih preporuka

13.06.2017. (MOSTAR) i 14.06.2017. (LIVNO) Biro za ljudska prava, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, je nastavio sa provođenjem aktivnosti usmjerene na promociju Vodiča za provedbu odgojnih preporuka prema djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku. Primarna svrha ovih edukativnih radionica odnosi se na afirmaciju važećih uredbi o odgojnim preporukama u Federaciji BiH, odnosno alternativnih modela postupanja sa ovom kategorijom djece i mladih.    

Na radionicama u Mostaru i Livnu učestvovalo je više od 40 predstavnika Centara za socijalni rad, kantonalnih tužilaštava, nadležnih ministarstava i službi iz Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10. Osim prilike za razmjenu iskustava o stečenim uslovima za provedbu odgojnih preporuka u svakoj od opština, učesnici su informisani o aktivnostima i planovima resornog federalnog ministarstva u ovoj oblasti.

I pored izazova sa kojima se suočavaju sa stvaranjem uslova za provedbu odgojnih preporuka, učesnici su se složili da je važno nastaviti sa izgradnjom kapaciteta stručnih radnika te da je potrebno stalno poticati i afirmisati sve resurse u zajednici koji se neophodni za njihovu provedbu. Također je istaknuta važnost multisektorskog djelovanja u ovoj oblasti te umrežavanje svih nadležnih institucija i službi na lokalnom nivou. 

Pomenuta radionica je jedna od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg Biro za ljudska prava implementira u deset regija u Bosni i Hercegovini.

 

Edukacija ovlaštenih službenih lica Posavskog kantona

01.06.2017. (ORAŠJE) S ciljem upoznavanja službenih ovlaštenih lica Posavskog kantona sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te unaprijeđenja njihovog znanja u oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, organizirao radionicu kojoj je prisustvovalo 20 policijskih službenika iz svih općina ovog kantona. Radionica je obuhvatila tri ciklusa edukacije iz ove oblasti a stručna predavanja su održana od strane g-dina Miralema Duranovića, inspektora za izvršenje krivičnih sankcija Federalnog ministarstva pravde, te sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu, g-đe Slavice Džaferović, čime je omogućena službena certifikacija polaznika edukacije za postupanje sa maloljetnicima u krivičnom postupku.   

Poseban dio edukacije odnosio se na procedure izricanja mjere policijskog upozorenja koje su predstavljene od strane Edine Memišević, inspektorice MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, a osvrt na specifičnosti psihološkog aspekta rada sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku predstavio je g-din Dejan Brkić, pedagog-psiholog u Odgojnom centru Tuzlanskog kantona. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela.  

Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva.